top of page

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego szansapoznania.com.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym szansapoznania.com prowadzony jest przez firmę OvuCycles Sp. z o.o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0001018583, zarejestrowaną pod adresem ul. Urbanowska 5e, 60-646 Poznań, NIP: 7812047343, REGON 524457567, adres poczty elektronicznej: szansapoznania@gmail.com oraz numer telefonu: 512 056 598.

 

1.2. Definicje:

 

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający Zamawiającemu utworzenie konta

 

Konto - usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę, w której gromadzone są podane przez Usługobiorcę dane i informacje dotyczące złożonych przez niego Zamówień

 

Koszyk zamówień - aplikacja informatyczna dostępna w sklepie internetowym, umożliwiająca złożenie zamówienia. Za pomocą Koszyka zamówień Zamawiający wskazuje towary i ich ilości, przelicza całkowitą wartość zamówienia oraz koszt dostawy

 

Produkt - jakakolwiek materialna rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem szansapoznania.com

 

Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego obowiązujący na stronie szansapoznania.com

 

Sklep internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym szansapoznania.com

 

Sprzedawca, Usłogodawca - OvuCycles Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0001018583, zarejestrowaną pod adresem ul. Urbanowska 5e, 60-646 Poznań, NIP: 7812047343, REGON 524457567, adres poczty elektronicznej: szansapoznania@gmail.com oraz numer telefonu: 512 056 598.

 

Umowa sprzedaży - umowa cywilno-prawna na mocy, w której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy ustaloną cenę

 

Zamawiający, Usługobiorca - osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą

 

Zamówienie - oświadczenie woli Zamawiającego, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży

 

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

2.1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez firmę OvuCycles Sp. z o.o. sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze sklepu internetowego szansapoznania.com oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

2.2. Sklep internetowy szansapoznania.com umożliwia za pośrednictwem Internetu kupowanie produktów znajdujących się w bazie sklepu internetowego szansapoznania.com za pomocą koszyka zamówień.

 

2.3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego szansapoznania.com przez Usługobiorcy w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego szansapoznania.com.

 

2.4. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Więcej informacji na temat blokowania plików typu cookie w przeglądarce Usługobiorca znaleźć może pod linkiem: http://www.aboutcookies.org/

 

2.5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/zamówienia) znajdującego się na stronie sklepu internetowego szansapoznania.com.

 

2.6. Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy, może w każdej chwili wystąpić o rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta.

 

3. WARUNKI SPRZEDAŻY

 

3.1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym następuje poprzez:

 

a) dodanie zamawianych produktów do Koszyka zamówień

 

b) potwierdzenie zamówienia przyciskiem "Zamówienie" i wypełnienie Formularza zamówienia

 

c) dokonanie płatności przez sposób wybrany przez Zamawiającego

 

3.2. Usługodawca przystępuje do realizacji Zamówienia natychmiastowo po zaksięgowaniu wpłaty równoznacznej wartości zamówienia zawartej w Koszyku zamówień.

 

3.3. Wszystkie ceny produktów w sklepie internetowym szansapoznania.com podawane są w walucie złotych polskich (PLN).

 

3.4. Ceny produktów zamieszczone na stronie szansapoznania.com nie zawierają kosztów wysyłki.

 

3.5. W koszyku zamówień Usługobiorca dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia cenę produktu, koszt wysyłki i ewentualne inne koszty.

 

3.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oferowanych przez Usługodawcę oraz cenach wysyłki produktów do Usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian.

 

3.7. Zamawiający może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie.

 

3.8. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://www.szansapoznania.com. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.

 

4. FORMY PŁATNOŚCI

 

4.1 Zamawiający ma prawo wyboru formy płatności za zamówione produkty.

 

4.2. Sklep internetowy szansapoznania.com oferuje możliwość zapłaty na dwa sposoby:

 

a) płatność on-line za pośrednictwem systemu Tpay

b) płatność on-line za pośrednictwem systemu PayU

 

5. FORMY, TERMIN I KOSZTY WYSYŁKI

 

5.1. Sklep internetowy szansapoznania.com oferuje Zamawiającemu następujące formy wysyłki produktów:

 

a) wysyłka kurierska na podany adres

b) wysyłka kurierska do paczkomatu InPost

 

5.2. Wysyłki realizowane są przez firmę OvuCycles Sp. z o.o. zarejestrowaną pod adresem ul. Urbanowska 5e, 60-646 Poznań, NIP: 7812047343, REGON 524457567

 

5.3. Czas oczekiwania Zamawiającego na dostarczenie produktu wynosi od 1 do 5 dniu roboczych (od daty zaksięgowania wpłaty przez Usługodawcę).

 

5.4. Ceny wysyłek są zależne od wybranej formy wysyłki. Wynoszą od 14,69 do 15,79 zł.

 

5.5. Dokonując zakupu bezpośrednio w sklepie internetowym szansapoznania.com, Zamawiający automatycznie udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.

 

6. REKLAMACJE

 

6.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu produkt bez wad, zgodny z opisem i specyfikacją techniczną zawartą na stronie szansapoznania.com.

 

6.2. Zamawiający ma prawo zareklamować otrzymany produkt, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres szansapoznania.com. Reklamacja zawierać powinna:

 

a) imię i nazwisko Zamawiającego

 

b) numer telefonu Zamawiającego

 

c) możliwie najbardziej dokładny opis wady produktu

 

d) żądanie Zamawiającego

 

6.3. Zamawiający w przypadku wnoszenia reklamacji zażądać może:

 

a) wymiany produktu na nieposiadający wad

 

b) całkowitego zwrotu poniesionych kosztów

 

6.4. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację produktu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od jej otrzymania.

 

6.5. Sprzedawca powiadomi Zamawiającego o wynikach rozpatrzenia reklamacji i dalszych działaniach drogą mailową (w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość) lub telefoniczną.

 

6.6. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Zamawiającego za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży określa Kodeks Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.

 

7. ZWROTY I WYMIANY

 

7.1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu.

 

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu, Sprzedawca zwraca całkowity poniesiony przez Zamawiającego koszt zamówienia.

 

7.3. Zwrot środków następuje na numer konta, z którego Zamawiający dokonał płatności za produkt.

 

7.4. Zamawiający ma prawo wymiany zamówionego produktu na inny. W przypadku wymiany niepodyktowanej wadą produktu, koszty związane z odesłaniem produktu i ponowną wysyłką ponosi Zamawiający.

 

7.5. Wiadomości w sprawie zwrotu lub wymiany produktu kierować należy drogą elektroniczną na adres szansapoznania@gmail.com

 

7.6. Podstawą zwrotu jest dołączona faktura/paragon.

 

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

8.1. Przekazując dane osobowe i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

 

8.2. Usługodawca, jako administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy nim a Usługobiorcą oraz w celach marketingowych i statystycznych.

 

8.3. Dane osobowe Zamawiających korzystających z płatności online przekazywane są podmiotowi obsługującemu te płatności: 

- PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300,00 zł, opłaconym w całości;

- Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu,

plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań,

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem 0000412357,

NIP 7773061579, REGON 300878437,

o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.

 

8.4. Dane osobowe Zamawiających korzystających z wysyłki kurierskiej zamawianych towarów przekazywane są wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu wysyłki na zlecenie Usługodawcy.

 

8.5. Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego szansapoznania.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.

 

9.2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego (http://jedziemywtatry.pl/content/10-regulamin) oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.

 

9.3. Sklep internetowy szansapoznania.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy przed dokonaniem tychże zmian.

 

9.4. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

bottom of page